my linux spell book

Linux spell book
Linux spell book

Często staram się przypomnieć sobie jak brzmiało zaklęcie robiące coś tam. Uważam czytanie manuali za pożyteczne, ale mała ściąga nie zaszkodzi (wpis będzie uaktualniany).

 

$ mysqldump -u usersql_ssl -p -h some.db.host --ssl-ca=/dev/null -B database_name --quote-names --extended-insert=false --default-character-set=utf8 > database_name.sql

 

$ sed -i -e "s#co#naco#g" pliki

 

$ mysqldump -u user01_ssl --password=tajnehaslo --ssl-ca=/dev/null -h db01.host.pl --add-drop-table --quote-names --default-character-set=utf8 --no-create-db baza01 | mysql -u user02_ssl -h db02.host.pl --ssl-ca=/dev/null --database=baza02 --default-character-set=utf8 --password=tajnehaslo

 

$ find -name "*.py" -exec sed -i -e s#/home/users/user2/#/home/users/user23/#g {} \;

24 thoughts on “my linux spell book

 1. zwiększenie rozmiaru partycji LVM:
  # lvextend -L +5G /dev/sys/vservers

  „poszerzenie” systemu plików XFS
  # xfs_growfs /vservers/

 2. skopiowanie pierwszych 512 bajtów zawierających info o patrycjach

  # dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=1

  następnie:

  # fdisk /dev/sdb

  dajemy WRITE, po to, żeby kernel zauważył partycje.

 3. po przeniesieniu vservera na inną maszynę może okazać się on nie widoczny z zewnątrz. Switch pamięta, do jakiego MAC było przypisane IP vservera, więc należy podać do switcha nową informację:

  # arping -s $VSERVER_IP $GATEWAY -I eth0

 4. RPM returns names of installed packages:

  # rpm -qa --queryformat "%{NAME}\n"

  Fancy upgrade:

  # for a in `rpm -qa --queryformat "%{NAME}\n" |grep python`; do poldek --cmd "greedy-upgrade ${a}*"; done

 5. Reinstall PLD Linux:

  for a in `rpm -qa --queryformat "%{NAME}\n" | grep -v kernel `; do poldek --cmd "install ${a} --reinstall"; done

 6. awaryjny ;-) restart


  [root@host ~]# echo U > /proc/sysrq-trigger
  [root@host ~]# echo S > /proc/sysrq-trigger
  [root@host ~]# echo B > /proc/sysrq-trigger  Można także wykonać to z klawiatury:


  Ctrl + Alt + PrntScrn + U S B


  Uprzedzam: pod łindołsem nie działa ;-))))

 7. A co to jest łindołs? ;)

  Przydatne bywają również:

  rm -rf `find . -name ‚.svn’`

  find . -type f -name \*.pyc – print | xargs rm |

 8. usuwanie spamowych maili, które próbuje nasłać pewien DeLiKwEnT


  for a in `mailq | grep 'DeLiKwEnT' | awk '{print $3}'`; do exim -Mrm $a; done

 9. znaleźć pliki, które zmieniły się w ciągu ostatnich 24h:


  find . -type f -ctime -24 -exec ls -lha {} \;

 10. Znajdź pliki *.jpg które w rzeczywistości NIE są obrazkami:

  # for a in `find . -type f -name '*.jpg' -exec file "{}" \; | grep ASCII | awk -F ':' '{print $1}'`; do xz -v $a; done

 11. Generowanie CSR za pomocą OpenSSL:


  $ openssl req -new -sha256 -key localhost4096.key -out localhost4096.csr
  $ openssl x509 -req -days 3650 -sha256 -in ./localhost4096.csr -signkey ./localhost4096.key -out localhost4096.crt

 12. usuwanie z macierzy mdadm nie istniejącego już urządzenia; przydatne gdy operator wyjął dysk z serwera, zanim ów dysk został wyrugowany z macierzy:


  [root@backup3 ~]# mdadm --manage /dev/md6 --remove detached
  mdadm: hot removed 65:33 from /dev/md6

  zamiast nazwy urządzenia używamy słowa detached.

 13. zamiast przeszukiwać całą kolejkę exim’a w poszukiwaniu jednego message-id:


  # exigrep $message-id /var/log/exim/main.log

  lepiej zacząć od:

  # exim -Mvh $message-id

  powyższe zwróci nagłówki

  # exim -Mvb $message-id

  powyższe zwróci treść

 14. write whole disk with zeros (0) and try to recover bad sectors:


  a = 0;
  while [ true ];
  do
  hdparm --yes-i-know-what-i-am-doing --write-sector $a /dev/sda;
  sync;
  hdparm --yes-i-know-what-i-am-doing --write-sector $a /dev/sda;
  a=`expr $a + 1`;
  done

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.